رویه اجرایی نحوه انعقاد قراردادهای پژوهشی اعضای محترم هیأت علمیو کارشناسان محترم دانشگاه با دستگاه های اجرایی و کارفرمایان (قراردادهای خارج دانشگاهی)