مراحل معرفی دانشجو به واحد صنعتی جهت انجام پروژه، پایان نامه ، رساله و یا بازدید دانشجویان از واحدهای صنعتی